Inovativna tehnologija u Turskoj je na svjetskom nivou.
Naši centri koriste sledeću opremu i tehniku:

Gamma knife icon-gama nož zrake
Cyber knife-radiohirurški sistem
Trilogy preparati
Rapid ARC tehnolohija
3 tesla MRI (Magnetna rezonanca)
MR cijelog tijela
CT –kompjuterizovana tomografija
PET/CT –Pozitronska emisijska tomografija
PET za grudni koš i dojke
Digitalna mamografija
Intraoperativna radioterapija
Radiofrekentna ablacija
Hipertermička intraperitonealna kemoterapija (HIPEC)
Immunoterapija
Stretaktična radiohirurgija (SRS)
Genetički skrining
Genetička kartogarfija